Obchodní podmínky | MyStay

Obchodní podmínky

Aktualizace z 15. srpna 2023

1. Tyto Všeobecné licenční podmínky (dále jen „VLP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost MyStay s.r.o., IČO: 037 70 010, DIČ: CZ03770010, se sídlem Korunovační 704/14 , Praha 7, 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 294381, jako poskytovatel licence (dále jen „MyStay“ nebo „Poskytovatel“) a na straně druhé je nabyvatel licence, provozovatel ubytovacího zařízení (dále jen „Nabyvatel“).

2. Předmět VLP

2.1. Poskytovatel prohlašuje, že je vlastníkem majetkových práv k software, kterým je systém „MyStay“ (dále jen „Systém MyStay“ nebo jen „Systém“) a že je oprávněn poskytnout Nabyvateli právo Systém MyStay užívat.

2.2. Nabyvatel je provozovatelem ubytovacího zařízení.

2.3. Vyjádřením souhlasu Nabyvatele s těmito VLP dochází k uzavření licenční smlouvy mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem, na základě které Poskytovatel Nabyvateli poskytuje oprávnění k výkonu práva užívat Systém MyStay v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami (dále jen „Licence”) a Nabyvatel se zavazuje hradit za to Poskytovateli odměnu stanovenou v objednávkovém formuláři (dále jen „Formulář”), který je nezbytnou součástí těchto obchodních podmínek (dále také jen „Spolupráce“ nebo „Smlouva“).

3. Specifikace Systému MyStay

 3.1. Systém MyStay je softwarem skládající se z hotelového pobytového webu (dále jen „Pobytový Web“), z MyAdmin systému (dále pouze „MyAdmin“) určeného především k administraci a správě profilu Nabyvatele v Systému MyStay, na vyžádání MyStay mobilní aplikace (dále jen „Aplikace“) obsahující profil Nabyvatele, běžící na mobilních zařízeních s platformami Android OS a iOS a také na vyžádání Checkin/Checkout Kiosk aplikace (dále jen ,,Kiosk”). Další informace o Systému MyStay jsou uvedeny na webové stránce www.gomystay.com. Z MyAdmin je možné posílat SMS a emaily hostům. Nabyvatel může posílat neomezený počet SMS.

3.2. Systém je dostupný v anglické verzi, další dostupné jazykové verze si může Nabyvatel za poplatek zapnout. Ostatní jazykové verze je možné na vyžádání za úplatu doplnit.

3.3. Systém je nabízen v základní verzi UPSELL, CHECKIN, CHECKOUT. Dále si Nabyvatel může systém rozšířit o nadstandardní části systému (dále jenom ,,UPGRADES”). 

3.4. Extra produktem je SUPER LIGHT KIOSK a LIGHT KIOSK, který je možný Nabyvatelem objednat pouze jako rozšíření CHECKIN nebo CHECKOUT verze.

3.5. Extra produktem je IN ROOM TABLET, který je možný Nabyvatel objednat jako upgrade jakékoliv verze nebo jako separátní produkt nezávisle na základní verzi.

3.6. Extra produktem je QR kod, který je možné využívat součástí jakékoliv verze nebo jako separátní produkt.

3.7. Extra produktem je FRONT DESK CHECK-IN AUTOMATION, který je možné využívat součástí jakékoliv verze nebo jako separátní produkt. 

3.8. Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel Systém neustále vyvíjí, může jej aktualizovat a jeho vlastnosti vč. názvu Systému se tak mohou kdykoliv a bez nutnosti souhlasu Nabyvatele měnit. Poskytovatel však bude Nabyvatele o změnách v Systému vždy informovat. 

3.9. Předmětem licence dle těchto VLP je Systém ve verzi UPSELL, CHECKIN, CHECKOUT a dále SUPER LIGHT KIOSK, LIGHT KIOSK, IN ROOM TABLET, QR kody, FRONT DESK CHECK-IN AUTOMATION a možné UPGRADES. Smluvní strany mohou verze, produkty a upgrades uvedené v předchozí větě samostatnou dohodou kdykoli změnit.

3.10. Nabyvatel je v rámci své licence oprávněn užívat pouze svůj vlastní profil v Systému a dále svůj účet MyAdmin.

3.11. Další funkce můžou být na vyžádání a za úplatu doplněny. Nabyvatel zadá funkce k doplnění Poskytovateli. Poskytovatel může vytvoření nových funkcí bez uvedení důvodů odmítnout nebo se s Nabyvatelem dohodnout na společném produktovém zadání. 

3.12. Pro vývoj nových funkcí, Nabyvatel poptá novou komponentu u Poskytovatele, ten Nabyvateli předá časový návrh a ohodnocení MD sazbou. Po akceptování navrhnutého ze strany Nabyvatele, Poskytovatel v předem domluveném čase funkci vyvine a Nabyvatel za daný vývoj funkce po akceptaci zaplatí. Při větším objemu prací se Poskytovatel a Nabyvatel mohou dohodnout na zálohových platbách a zasmluvnění vývoje.

3.13. V případě zakoupení Kiosk je Nabyvatel povinen si vybrat hardware zařízení, jeho velikost a barvu dle katalogu Poskytovatele. V případě, že si Nabyvatel pořídí vlastní tablet, je nutné dopředu s Poskytovatelem potvrdit jeho kompatibilitu s MyStay, pokud tak nebude učiněno, Mystay neodpovídá za funkčnost systému.

3.14. Používání Kiosk je možné pouze s integrací na hotelový systém (dále jen ,,PMS”) a s integrací na zámkový systém (dále jen ,,KMS”). Cena je stanová vždy zvlášť v závislosti na hotelovém a zámkovém systemu.

4. Licenční podmínky

 4.1. Poskytovatel poskytuje vyjádřením souhlasu Nabyvatele s těmito VLP Nabyvateli oprávnění k výkonu práva Systém užívat, a to za podmínek uvedených v tomto článku VLP (Licence).

4.2. Licence se uděluje na dobu trvání smlouvy. Nabyvatel je oprávněn Systém užívat vytvořením vlastního profilu v souladu s rozhraním Systému v příslušné verzi. Nabyvatel není oprávněn Systém jakkoli upravovat či měnit, s výjimkou nastavení, které umožňuje samotný Systém.

4.3. Licence se uděluje jako nevýlučná a nevýhradní, tj. Poskytovatel je oprávněn Systém užívat i sám nebo poskytnout oprávnění k jejímu užití jakékoli třetí osobě.

4.4. Nabyvatel není oprávněn udělovat k užití Systému podlicenci třetím osobám, ani těmto jiným způsobem poskytnout či zpřístupnit Systém; to neplatí pro zpřístupnění Systému hostům ubytovacího zařízení Nabyvatele či jeho zaměstnancům, což vyplývá ze samotné povahy Systému.

4.5. Nabyvatel se zavazuje šířit webovou aplikaci mezi hosty svého ubytovacího zařízení a to všemi dostupnými propagačními prostředky především pomocí Wifi landing page, odkazem v rezervačním emailu, vítací sms, ostatními předpříjezdovými emaily, pomocí plakátů na recepci, pokojích, QR kódů a dalších, které Poskytovatel odsouhlasí.

4.6. Licence dle tohoto článku se vztahuje na Systém vždy v příslušné Nabyvatelem zvolené verzi. Licence se vztahuje také na všechny budoucí úpravy, modifikace a rozšíření příslušné verze Systému, ke kterým v průběhu trvání Licenční smlouvy dojde.

4.7. Pokud Nabyvatel prostřednictvím příslušné funkce do svého profilu v Systému vloží jakýkoli obsah, zavazuje se zajistit, že je k takovému nakládání s obsahem plně oprávněn a odpovídá Poskytovateli za veškerou škodu, která mu porušením této povinnosti vznikne. Je tomu tak i v případě, kdy Nabyvatel použije dopředu vygenerovaný obsah Systémem, který autorizuje. Nabyvatel zároveň k užití veškerého takového obsahu poskytuje Poskytovateli bezúplatnou licenci na dobu neurčitou, a to za účelem integrace obsahu do Systému. Pokud jsou obsahem obecné informace o ubytovacím zařízení a jeho okolí, je licence Poskytovateli poskytována za účelem jakékoli integrace do Systému, tedy také do profilů jiných osob.

4.8. Nabyvatel si sám zajišťuje správu svého profilu, pokud není dohodnuto jinak. Poskytovatel není oprávněn do textu profilu zasahovat, ledaže by profilem docházelo k porušování právních předpisů nebo by byl v nesouladu s grafickými či obsahovými požadavky na Systém Poskytovatele. V takovém případě bude na dané úpravy Nabyvatel upozorněn.

 5. Licenční odměna a platební podmínky

5.1. Výše odměny verze UPSELL, CHECKIN, CHECKOUT, UPGRADES, IN- ROOM TABLET, QR kody, FRONT DESK CHECK-IN AUTOMATION a KIOSK je stanovena dle ceníku a uvedena ve Formuláři nebo ve Smlouvě.

5.2. Poskytovatel je oprávněn ceník jednostranně měnit zasláním jeho nové verze Nabyvateli, přičemž nově zaslaný ceník nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl Nabyvateli doručen; pokud má Nabyvatel odměnu zaplacenou předem, použije se nový ceník teprve na odměnu za nejbližší doposud nezaplacené fakturační období. V případě, že dojde ke zvýšení licenční odměny, může Nabyvatel do 7 dnů od doručení nového ceníku Spolupráci s účinností ke dni zvýšení licenční odměny vypovědět.

5.3. První platba odměny se začne strhávat následujícího dne od podpisu Formuláře. Nabyvatel se zavazuje hradit licenční odměnu měsíčně, čtvrtletně nebo ročně předem, na základě vybrané platební metody a to vždy ke stejnému dni v měsíci jako byla provedena první platba. Licenční odměna bude Nabyvateli strhávána pravidelně z platební karty, pokud se strany nedohodnou jinak. Odměna se platí dopředu, vždy nejpozději poslední den kalendářního měsíce před měsícem použití Systému. Odměna je fixní dle Formuláře nebo Smlouvy.

5.4. Na základě předchozí dohody Smluvních stran si může Nabyvatel předplatit odměnu také na delší časové období, a to za zvýhodněných podmínek.

5.5. Cena za jednu SMS je závislá na zemi respondenta, aktuální ceník je k nahlédnutí v MyAdmin. Cena se může měnit v závislosti na cenách poskytovatele SMS brány. Nabyvatel zakoupí kredit pomocí své platební karty v MyAdmin. SMS se budou odečítat ze zakoupeného kreditu. Před vyčerpáním kreditu bude Nabyvatel upozorněn emailem na nízký kredit. Při nedostatku kreditu nebudou odesílány žádné SMS. Jedna SMS má 159 znaků.

5.6. Výše odměny je vždy bez DPH, není-li výslovně stanoveno jinak. DPH bude účtována v souladu s platnými právními předpisy.

5.7. V případě prodlení Nabyvatele s úhradou odměny je Poskytovatel oprávněn Systém vypnout a to až do okamžiku úhrady všech dlužných částek Nabyvatelem. Poskytovatel však Nabyvatele na vypnutí Systému upozorní e-mailem minimálně dva pracovní dny předem.

5.8. Pokud má Nabyvatel zájem o napojení, může využít integraci přes dostupné integrované partnery a to za úplatek podle aktuálního ceníku Poskytovatele. Pokud není integrace na vyžadovaného partnera v Systému dostupná, jeho dostupnost, možnost integrace a cenu je nutné ověřit s partnerem a Poskytovatelem.

5.9. MD sazba se řídí aktuálním ceníkem. MD se rozumí 8 hodin práce. MD sazba může být jednorázově Poskytovatelem navýšena. Navýšení sazby musí být nejméně jeden měsíc dopředu Nabyvateli oznámeno. Případná navýšená MD sazba se neaplikuje na již dohodnutý vývoj nových funkcí/komponent.

5.10. Nabyvatel má možnost využití funkce online plateb, které jsou poskytovány ve spolupráci se společností Stripe a Global payments (dále pouze “Poskytovatel platební brány”) za podmínek ujednaných mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem Platební brány. Vytvoření účtu u Poskytovatele platební brány je zdarma, bez měsíčních poplatků. Poskytoval si účtuje odměnu maximálně do výše 2% za provedenou transakci. Výše odměny je stanovena s Nabyvatelem.

5.11. Hardware Kiosk dle 3.13. se řídí aktuálním ceníkem Poskytovatele a zahrnuje minimálně tablet. Další hardware je použit dle dostupných možností v ubytovacím zařízení závisející na zámkovém systému, který Nabyvatel vlastní a používá.

5.12. Náklady na zaslání hardware hradí Nabyvatel. Hardware bude zaslán dopravní službou, která bude vybrána a schválena Nabyvatelem.

5.13. Nastavení Kiosk, jeho instalace a integrace na hotelový systém a klíčový systém se řídí dle aktuálního Ceníku. 

5.14. Další poplatky budou účtovány za vytvoření profilu, nastavení Systému a další služby dle aktuálního Ceníku.

5.15. Nabyvatel má možnost režimu hibernace a to po dobu, kterou určí Poskytovatel. Při režimu hibernace není Nabyvatel oprávněn využívat žádné funkce MyStay. Režim hibernace pouze zachovává obsah a historii profilu Nabyvatele a v některých případech i integraci na PMS. Cena je stanovena dle aktuálního Ceníku.

5.16. Koncové ceny se zaokrouhlují na celé padesátieurocenty nahoru.

5.17. Ceny stanovené ve Formuláři nebo Smlouvě můžou být vždy po dvanácti (12) měsících od uzavření objednávkového formuláře nebo smlouvy automaticky navýšeny o inflaci oficiálně vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Úprava cen je účinná vždy prvním dne následujícího měsíce, kdy k takovému navýšení může dojít.

 6. Nefunkčnost Systému

6.1. Poskytovatel garantuje 98% dostupnost Systému ročně. V případě výskytu celkové nefunkčnosti Systému nad garantovanou dostupnost, má Nabyvatel nárok na dodatečnou slevu ze skutečně uhrazené měsíční licenční odměny ve výši odpovídající době výskytu celkové nefunkčnosti Systému v měsíci, za který se licenční odměna platí.

6.2. Za celkovou nefunkčnost Systému se pro účely tohoto článku Podmínek považuje takový stav Systému, kdy Systém Nabyvatel a hosté jeho ubytovacího zařízení nemohou vůbec užívat z důvodů na straně Poskytovatele; nemožnost užívat pouze některé funkce Systému se za celkovou nefunkčnost nepovažuje. Na článek 6.1. se také nevztahuje nefunkčnost způsobená třetí stranou, hotelovým nebo klíčovým systémem.

6.3. V případě nefunkčnosti systému je nutné písemně kontaktovat technickou podporu na support@mystay.cz.

6.4. Nabyvatel má nárok na poskytování technické podpory pouze v době kdy nemá vůči Poskytovateli žádné závazky po splatnosti.

6.5. Technická podpora je poskytována pouze ve všední dny od 9:00 do 17:00 CET.

 7. Aktualizace Systému a uživatelská podpora

7.1. Poskytovatel je oprávněn provádět pravidelnou údržbu a základní aktualizace Systému vydávané za účelem zlepšení jeho funkcí a odstranění případných chyb a to v maximálním množství 12 hodin měsíčně. Tyto údržby se nezapočítávají do garantované dostupnosti dle čl. 6.1. Smlouvy.

7.2. Poskytovatel se dále zavazuje po dobu trvání Spolupráce odstraňovat případné Nabyvatelem nahlášené chyby Systému, a to v přiměřených lhůtách. Rozšíření systému či nové funkce (dále jen ,,Upgrade”) nejsou součástí základní aktualizace Systému. 

7.3. Nabyvateli je poskytována základní uživatelská podpora, a to prostřednictvím emailu support@mystay.cz, na který Nabyvatel směřuje všechny své dotazy a připomínky. Verze obsahují jednorázovou podporu ve výši 30 minut při spuštění Systému a technickou podporu ve výši 30 minut měsíčně. Nevyčerpané minuty se nepřenášejí do dalšího měsíce. Podpora je poskytována přes emaily a telefony. Podpora je poskytována pouze ve všední dny od 9:00 do 17:00 CET. V případě, že nabyvatel přesáhne stanovený limit podpory uvedenou v tomto odstavci cena navíc je 20 Euro bez DPH za 30 minut.

7.4. Nabyvatel má nárok na poskytování základní uživatelské podpory pouze v době kdy nemá vůči Poskytovateli žádné závazky po splatnosti.

7.5. Cena za základní aktualizace Systému a základní uživatelskou podporu dle tohoto článku v rozsahu cl. 7.3. je obsažena v licenční odměně. 

7.6. Nabyvatel bere na vědomí, že napojení a správa Kiosk verze vyžaduje asistenci IT technika, technika PMS, KMS a případně i jiných systémů. Nabyvatel se zavazuje zajistit technickou osobu na místě (dále jen ,,Technik”), která bude poskytovat součinnost při instalaci, testování, integracích, aktualizacích a případných opravách a to průběžně i po instalaci kiosku. Technik má povinnost se řídit instrukcemi Poskytovatele. Jméno a kontakt na Technika je uvedený ve smlouvě jako zodpovědná osoba za Kiosk.

7.7. V případě používání jakékoliv KIOSK verze má Nabyvatel povinnost nainstalovat vzdálený přístup a sdílet jej Poskytovateli,  v případě že tak neučinní si Poskytovatel může účtovat o 30% více za Kiosk licenční poplatek.

8. Reklamace hardware KIOSK 

8.1. V případě, že se na zakoupeném Kiosk hardware vyskytne závada, která je způsobena funkčností materiálu, nikoliv mechanickým poškozením třetí osobou, je Nabyvatel povinen ji reklamovat a to tak, že ji nahlásí Poskytovateli nejdéle do 14 dní a to zasláním emailu s popisem závady a fotografií či videem na support@mystay.cz. V případě, že bude nutné hardware zaslat zpět na opravu či výměnu, náklady na zaslání hardware Poskytovateli hradí Nabyvatel. Náklady na zaslání nového či opraveného hardware hradí Poskytovatel. V případě, že nový či opravený hardware nedorazí do 14 dní od zaslání musí tato skutečnost být nejdéle do 7 dnů od daného termínu nahlášena Poskytovateli telefonicky nebo emailem na adresu support@mystay.cz. V případě, že nový či opravený hardware dorazí poničený, daná skutečnost musí být nafocena a nahlášena Poskytovateli okamžitě od obdržení zásilky. Reklamace zakoupeneho hardware bude řešena individuálně dle zakoupeného typu HW.

8.2. V případě mechanického poškození hardware Nabyvatelem nebo třetí osobou, Poskytovatel neodpovídá za škodu a nebude daný hardware reklamován. Opravu a veškeré náklady na opravu a logistiku si Nabyvatel bude hradit sám. Reklamace se dále nevztahuje na (A) spotřební součásti, např. baterie nebo ochranné vrstvy, které jsou navrženy tak, aby se časem oslabily, pokud se neobjevila závada materiálu nebo zpracování; (B) kosmetické vady, včetně poškrábání, promáčknutí a prasklého plastu na konektorech; (C) poškození způsobená používáním s jiným produktem; (D) poškození způsobená nehodou, špatným používáním, nesprávným zacházením, kontaktem s tekutinou, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami.

8.3. V případě, že si Nabyvatel pořídí vlastní Kiosk hardware, neplatí ustanovení 8.1. Poskytovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé používáním Kiosk verze, Poskytovatel také neodpovídá za poškození hardware.

9. Další práva a povinnosti Smluvních stran

9.1. Poskytovatel neodpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Nabyvateli v souvislosti s užíváním Systému či v souvislosti s nemožností jejího užívání.

9.2. Smluvní strana může užít název druhé Smluvní strany, její logo či jiný obdobný obsah k marketingovým účelům i bez předchozího souhlasu druhé Smluvní strany.

9.3. Poskytovatel není odpovědný za zásahy do Systému ze strany internetových obchodů App Store a Google Play.

9.4. Poskytovatel není odpovědný za výpadky třetích stran.

9.5. Nabyvatel se zavazuje poskytnout ve svém profilu svým uživatelům speciální nabídky, benefity a slevové kupóny, kterým bude zvýhodňovat uživatele Systému.

9.6. Poskytovatel je oprávněn vkládat pro uživatele zvýhodňující celosvětové i regionální nabídky, kupóny a slevy pro hosty.

9.7. Nabyvatel souhlasí s ukládáním statistik používanosti Systému hosty a jejich anonymním zpracování a případnému použití Poskytovatelem pro účely zkvalitňování Systému a služeb Poskytovatele. Poskytovatel zaručuje bezpečnost veškerých údajů o hostech a komunikaci uložených v Systému.

9.8. Veškerá komunikace s Nabyvatelem bude vedena skrze jeho e-mailovou adresu, telefonní kontakt, uvedeným v kontaktním formuláři nebo přes chat Poskytovatele.

10. Trvání Licenční smlouvy

10.1. Kterákoli strana může Licenční smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu, a to písemnou výpovědí s 6 měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 

10.2. Poskytovatel nemá povinnost odměnu z předplacené dlouhodobé Licence vracet. V případě nezaplacené odměny dlouhodobé Licence má Nabyvatel povinnost zbylou odměnu za nevyčerpané měsíce doplatit.

10.3. Za dlouhodobou Licenci se považují jakékoliv licence s delší než s měsíční platností.

10.4. Jakékoliv změny či zrušení objednávky hardware po podpisu smlouvy není možné. Nabyvatel je povinen uhradit 100% ceny hardwaru dle objednávkového formuláře nebo smlouvy. 

11. Zpracování osobních údajů

11.1. Poskytovatel coby zpracovatel bude pro Nabyvatele coby správce zpracovávat osobní údaje klientů, kterým Nabyvatel nabízí či poskytuje ubytování (dále jen „Klienti“), dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dle ustanovení níže. Předmětem tohoto čl. 10 je úprava poměrů mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem při zpracování osobních údajů prováděném při poskytování služeb dle článku 10.2 níže.

11.2. Poskytovatel bude osobní údaje zpracovávat za účelem poskytnutí základních služeb, tj. uvítání hosta v hotelu před jeho příjezdem, check inu před příjezdem a checkoutem, marketingové nabídky hotelu pro zpříjemnění pobytu hosta, přímé komunikace s hosty přes komunikační kanály uvnitř platformy od rezervace až několik dní do odjezdu hosta, získání zpětné vazby v reálném čase a ratingu služeb a kvality hotelu, a služby související.

11.3. Poskytovatel prohlašuje, že ke zpracování osobních údajů zavedl taková technická a organizační opatření, aby dané zpracování splňovalo požadavky nařízení GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

11.4. Data jsou automaticky Poskytovatelem zpracována v produktech, které poskytují třetí strany, jako je Google, Amazon, Nexmo a Messente.

11.5. Poskytovatel zahájí zpracování osobních údajů pro účely vymezené v čl. 10 odst. 2 výše hned poté, co mu budou Nabyvatelem, anebo jím pověřenou osobou, předány. V průběhu dalšího plnění povinností dle nebo v souvislosti s těmito obchodními podmínkami bude Poskytovatel vázán dokumentovanými pokyny správce.

11.6. Poskytovatel bude Nabyvatele neprodleně informovat, bude-li mít za to, že pokyn správce porušuje GDPR nebo jiné předpisy Unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů.

11.7. Poskytovatel bude pro Nabyvatele osobní údaje zpracovávat po dobu poskytování služeb dle čl. 11.2 výše.

11.8. Po ukončení poskytování služeb dle čl. 11.2 výše Poskytovatel osobní údaje Klientů, které bude mít k dispozici a ve vztahu ke kterým bude vystupovat výhradně jako zpracovatel, vymaže. Za vymazání se považuje i provedení (nevratné) anonymizace osobních údajů.

11.9. Poskytovatel je oprávněn oslovit koncového uživatele s nabídkou dalších služeb, případně jej požádat o souhlas se zpracováním jeho osobních údajů za účelem další obchodní činnosti Poskytovatele.

11.10. Poskytovatel může do zpracování osobních údajů zapojit i další zpracovatele; informace o dalších zpracovatelích, včetně jejich funkce a místa výkonu činnosti, je zde. Bude-li chtít Poskytovatel zapojit dalšího zpracovatele, 30 dní před plánovaným zapojením dalšího zpracovatele to oznámí Nabyvateli a předloží mu popis dalšího zpracovatele (jeho zkušenosti a míru zabezpečení) a popis činností, které má další zpracovatel vykonávat. Nabyvatel má právo vznést vůči zapojení dalšího zpracovatele námitku jen tím, že odstoupí od smlouvy s Poskytovatelem (od těchto Obchodních podmínek), což může učinit nejpozději do 40 dní poté, co byl informován o plánovaném zapojení dalšího zpracovatele.

11.11. Poskytovatel je povinen smluvně uložit dalšímu zpracovateli stejné povinnosti, jaké má on sám na základě této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje dodržovat podmínky zapojení dalších zpracovatelů dle odst. 2 a 4 čl. 28 GDPR.

11.12. Strany jsou si vědomy toho, že zaměstnanci Poskytovatele, či další osoby, které jsou na základě smlouvy uzavřené s Poskytovatelem oprávněné zpracovávat pro něj osobní údaje, jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajům.

11.13. Pro zpracování osobních údajů prováděných na základě této smlouvy (Obchodních podmínek) Poskytovatel ve smyslu čl. 32 GDPR přijme a zajistí trvání takových organizačních a technických opatření, které zajistí úroveň zabezpečení odpovídající riziku pro práva a svobody osob, jejichž osobní údaje budou zpracovávány. Poskytovatel například zabezpečí osobní údaje pomocí přístupu k serverům pouze na základě SSH certifikátů, pro umístění databáze použije službu Amazon Web Service, anebo hesla hashuje pomocí funkce BCRYPT.

11.14. Poskytovatel je povinen po dobu zpracování osobních údajů zohledňovat jeho povahu. Nabyvateli je nápomocen, v rozsahu, v jakém to je při zohlednění role Poskytovatele možné, pro splnění jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. GDPR, a, při zohlednění povahy zpracování a Poskytovateli dostupných informací, mu je nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle č. 32 až 36 GDPR.

11.15. Poskytovatel, v rozsahu, v jakém to je při zohlednění role Poskytovatele možné, poskytne Nabyvateli informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v čl. 28 GDPR. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů Poskytovatel umožní a bude se podílet, pokud o to Nabyvatel požádá, jednou za kalendářní rok audit, včetně inspekce, prováděné Nabyvatelem nebo jiným auditorem, kterého Nabyvatel pověří. Poskytovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit provedení auditu či inspekce dle výše nákladů, které mu kvůli nim vzniknou, o čemž bude Nabyvatele včas informovat. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout Nabyvatelem pověřenou osobu, pokud dle odůvodněného názoru Poskytovatele bude např. k provedení auditu či inspekce nezpůsobilá, nebude nezávislá, či bude soutěžitelem Poskytovatele.

 12. Rozhodné právo a soudní pravomoc

12.1. Tyto VLP a vztahy s ní související se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého.

12.2. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou nebo právními vztahy, které jsou odvislé od této Smlouvy (včetně závazků k náhradě škody vzniklé porušením povinností dle těchto VLP nebo k vydání bezdůvodného obohacení) jsou pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

13. Závěrečná ustanovení

 13.1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15.08.2023

MyStay