Ochrana osobních údajů | MyStay

Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace: 18.08.2017

Tyto podmínky na ochranu osobních údajů (dále jen „POOU“) upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost MyStay s.r.o., IČO: 037 70 010, DIČ: CZ03770010, se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, sp. zn. C 294381, jako správce osobních dat (dále jen „MyStay“ nebo “Správce“) a na straně druhé je poskytovatel údajů, provozovatel ubytovacího zařízení (dále jen „Poskytovatel“).

1.1. Poskytovatel a Správce spolu uzavřeli smlouvu o poskytnutí Licence k užívání Aplikace MyStay. V rámci tohoto právního vztahu bude Správce zpracovávat osobní údaje Poskytovatele za účelem poskytnutí individuální nabídky, následné realizace smluvního vztahu a pro marketingové účely v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v postavení správce.

1.2. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou, a to v elektronické a písemné podobě automatizovaným a manuálním způsobem. Zpracováním Osobních údajů může Správce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

1.3. Zpracováním osobních údajů za účelem realizace smluvního vztahu se rozumí zpracování údajů v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Poskytovatelovi identifikační a kontaktní údaje a dále informace vztahující se k zajištění chodu Aplikace. V případě, že Poskytovatel s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít.

1.4. Marketingovým využitím údajů se rozumí využití kontaktních údajů Poskytovatele za účelem šíření obchodních sdělení. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení svých služeb. Výše uvedené osobní údaje poskytuje Poskytovatel dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního závazku a lze jej kdykoliv odvolat.

1.5. Poskytovatel je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých Osobních údajích. Poskytovatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

1.6. Poskytovatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na jejich opravu, právo na jejich likvidaci. Poskytovatel, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní data zpracovávána protiprávně, má také právo požadovat po Správci vysvětlení a odstranění závadného stavu v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

MyStay