The Minibar Podcast | MyStay


#1: Gorjan Lazarov – Od old-school hotelů k lídrům v oboru

Dozvíte se, jak Gorjan dokázal změnit slavnou značku OREA Hotels & Resorts z old-school hotelů na lídra v oboru. Dostanete tipy, jak najímá lidi do svého “all star” týmu a jak je vede a motivuje. Gorjan se s vámi také podělí o své pouční z pandemie a také zmíní, co je další velkou věcí v pohostinství.

You will get to know how Gorjan managed to change famous brand OREA Hotels & Resorts from oldshool hotels to country leaders. You will get tips on how he hires people to his all star team and how he leads and motivates them. Gorjan will also share with you his takeouts from the covid crisis and also mention what is the next big thing in hospitality.

#2: Rita Varga – Jak obohatit svou kariéru v oblasti pohostinství

In second episode Rita will share with you everything you need to know about how to enrich your hospitality career, what will be the best skills to have for future hospitality jobs, where you can learn them or what positions in hospitality industry will be removed. Also, whether you should you concentrate on soft or hard skills.

V druhé epizodě se s vámi Rita podělí o vše, co potřebujete vědět o tom, jak obohatit svou kariéru v pohostinství, jaké budou nejlepší dovednosti pro budoucí povolání v pohostinství, kde se je můžete naučit nebo jaké pozice v pohostinství budou eliminovány. Také, zda byste se měli soustředit na “soft” nebo “hard” dovednosti.

#3: Des O’Mahony – Od dekád podnikání k velké akvizici

Ve třetí epizodě Des představí svůj příběh o desetiletích podnikání, které vedlo k velké akvizici. Tipy, jak udržet dobré vztahy mezi zakladateli, týmového ducha, nebo se dostat z krize způsobené pandemií.

In third episode Des will his story about decade(s) of entrepreneurship that led to the big acquisition, tips how to keep good relationship between founders, team spirit or take out from Covid crisis.

#4: Rodrigo Teixeira – Jak jsme se stali nejlepším chatbotem v oboru na světě

In forth episode Rodrigo will share with you the secret how to build an effective AI chatbot, you will also get know an interesting story about how their AskSuite became the worldwide no.1 hospitality chatbot, the main KPIs to look at when using chatbots, culture in the company and company values or trends in the hospitality.

Ve čtvrté epizodě se s vámi Rodrigo podělí o tajemství, jak postavit efektivního chatbota s umělou inteligencí. Seznámíte se také se zajímavým příběhem o tom, jak se jejich AskSuite stal celosvětovým chatbotem č. 1 v oblasti pohostinství, hlavním KPI, na které je třeba se dívat při používání chatbotů, kultura ve společnosti a firemních hodnotách či trendech v pohostinství.

#5: Juanjo Rodriguez – Síla hotelové sítě

V páté epizodě se s vámi Juanjo podělí, jaký je příběh jeho úspěšné společnosti The Hotels Network a proč měli velký úspěch během krize způsobené pandemií. Řeč bude také o tom, jak personalizovat end-to-end online zážitek hostů a proč je to důležité. Na závěr a seznámíte se také s širokými možnostmi sítí.

In fifth episode Juanjo will share with you what is the story behind his successful company The Hotels Network and the big success during a covid crisis. The talk will be also about how to personalize the end-to-end online experience of guests and why is it important and you will also get to know the wide possibilities of networks.

#6: Monika Hilm – Jak dát lidi na první místo

In sixth episode Monika will share with you how you can work on your leadership skills or how you can create a positive and empowered work culture and keep a longterm motivation of your team members.

V šesté epizodě se s vámi Monika podělí o to, jak můžete pracovat na svých vůdčích schopnostech nebo jak můžete vytvořit pozitivní a zplnomocněnou pracovní kulturu a udržet dlouhodobou motivaci členů vašeho týmu.

#7: Lennart de Haan – Moderní klíče pro vaše hosty

V sedmé epizodě vám Lennart řekne vše, co potřebujete vědět o současných klíčových technologiích, jaká je ideální “pobytová cesta” hostů, jaký je rozdíl mezi online a offline přístupem ke klíčům, jaký rozpočet byste si měli připravit při výměně zámků ve svém majetku. Budou plastové klíčové karty odstraněny? Vyslechněte si naši epizodu o moderních klíčech a dozvíte se.

In the seventh episode Lennart will tell you everything you need to know about current key technologies, what is the correct guests journey, what is the difference between online and offline key access, what budget you should prepare when changing locks in your property. Will the  plastic key cards be removed? Check the episode about Modern Keys.

Chcete vědět víc o MyStay? Rezervujte si krátký meeting.

Rezervovat

MyStay